Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Lucija s.r.o., so sídlom Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín, IČO: 53 164 946, DIČ: 2121296991, IČ DPH: SK2121296991 a kupujúcim. Predávajúci je platcom DPH a je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka 40387/R.

Kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Predávajúcim dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,  Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

1.2 Všeobecné podmienky a definícia pojmov

 

Predmet kúpy sú okrem iného najmä oblečenie a doplnky.

„Internetová stránka“ znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom;

„Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

„Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

„Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

„Uzatvorenie kúpnej zmluvy“ – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

„Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci.

Nákupný košík znamená časť internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby.

2. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ) sú považované za záväzné.

2.2 Zmluvný vzťah medzi klientom/ záujemcom a Predávajúcim spravidla vzniká vyplnením a zaslaním objednávky alebo vyplnením kontaktného formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko a bydlisko, email a telefónne číslo) so žiadosťou o zaslanie konkrétneho tovaru. Odoslanie vyplnenej objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa/predávajúceho a pripísaním celej ceny tovaru na účet predávajúceho. Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj konkludentným spôsobom, pokiaľ je zo správania a písomných alebo ústnych vyjadrení klienta/záujemcu zrejmé, že si praje, prosí, žiada o zaslanie tovaru poskytovaného predávajúcim. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu kusov určitého tovaru, ktoré Zákazník môže zakúpiť pri nákupe tovaru. Toto obmedzenie bude uvedené v ponuke príslušného tovaru. Pred odoslaním objednávky je Zákazník povinný skontrolovať si všetky údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Po potvrdení objednávky je možné objednávku dodatočne meniť alebo upravovať len so súhlasom predávajúceho/poskytovateľa služieb.

2.4 Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.5 Zákazník si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a i. predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou výslovne dohodnuté inak.

2.6 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

2.7 Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky vo formáte PDF.

2.8 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom aj doklady, ktoré sa vzťahujú na tovar.

3. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Za poskytovanie tovaru/služieb je klient/záujemca povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky.

3.2 Cena za dodávku tovaru uvedeného v zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K cene za dodanie tovaru bude fakturovaná sadza DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, v prípade, že predávajúci bude registrovaný ako platca DPH.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je klient/záujemca povinný uhradiť celú cenu objednaného alebo vyžiadaného tovaru pri odovzdaní objednávky poskytovateľovi platobnými metódami povolenými predávajúcim (v hotovosti, platobnou kartou, bezhotovostným prevodom a pod). Pokiaľ sa cena prevádza bezhotovostným prevodom, považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet predávajúceho. Ako platobnú bránu používa predávajúci služby Stripe.

3.4 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá je potvrdením o úhrade kúpnej ceny. V prípade, že si zmluvné strany dohodli platbu na faktúru bude faktúra obsahovať dátum splatnosti faktúry, pričom kupujúci/objednávateľ služby sa zaväzuje uhradiť ju najneskôr v lehote splatnosti.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom Zákazník sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Lehota splatnosti faktúr je 7 kalendárnych dní pokiaľ v objednávke/kúpnej zmluve nie je dohodnutá iná lehota splatnosti.

3.6 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.7 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar alebo v súvislosti s dopravou; tieto náklady sú výhradne nákladmi kupujúceho/objednávateľa.

3.8 Faktúra môže byť odoslaná písomne poštou alebo kuriérom alebo osobne podaná do sídla, miesta podnikania alebo bydliska kupujúceho/objednávateľa. Predávajúci/zhotoviteľ diela je oprávnený zaslať faktúru aj elektronicky na email kupujúceho objednávateľa. Po uplynutí 3 dní od odoslania faktúry emailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať zhotoviteľa v lehote 2 dní od obdržania ako aj o dôvodoch vrátenia. Po prepracovaní faktúry plynie pôvodná lehota splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

3.9 Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej ceny tovaru/služby.

4. Dodacie podmienky

 4.1 Tovar/služba bude doručený kupujúcemu/objednávateľovi spôsobom a v čase dohodnutým v zmluve. Cenu dopravy uvedie predávajúci kupujúcemu v zmluve alebo v e-maily a kupujúci si následne určí aký typ a cenu dopravy si praje. Následne bude tovar zabalený a zaslaný kupujúcemu. Obaly a náklady na balenie sú zahrnuté v cene tovaru. Obaly a fixačné materiály je kupujúci povinný zaslať späť len ak je to v zmluve výslovne dohodnuté. Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia tovaru, ibaže by bola objednaná ako služba.

4.2 Dodávaný tovar bude zabalený a vybavený na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, príp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne predávajúci. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón).

4.3 Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4.4 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.5 Pre tovar, ktorý kupujúci požaduje doručiť od iného štátu než Slovenská republika, budú kupujúcemu ponúknuté osobitné dopravné podmienky. Cenu a dostupnosť jednotlivých druhov dopravy mimo Slovenskú republiku si môže kupujúci pred uzatvorením zmluvy overiť telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho.

4.6 Ak je tovar na sklade, expedičná lehota je zvyčajne do 7 dní od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch alebo keď tovar nie je na sklade, môže byť expedičná lehota aj dlhšia, o čom bude Zákazník bezodkladne po zistení tejto skutočnosti informovaný. Zákazník je povinný si dodaný tovar prevziať od Dopravcu, v opačnom prípade bude tovar na náklady Zákazníka uskladnený, maximálne však po dobu 5 dní. Skladné predstavuje 25 EUR vrátane DPH/deň.

4.7 Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný vždy starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu a počet dodaných kusov. Dopravca poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. V prepravnom dokumente (ďalej len „Dodací list“) Zákazník potvrdí svojím podpisom správnosť dodávky, t. j. že bol dodaný správny počet kusov tovaru a že tovar nie je viditeľne poškodený. Ak je tovar neúplný alebo je viditeľne poškodený, Zákazník uvedie v Dodacom liste zápis o neúplnosti alebo poškodení tovaru s popisom chýbajúceho tovaru alebo spôsobených škôd. Zápis o neúplnosti alebo poškodení tovaru nie je uplatnením nároku na náhradu škody. Na neskoršie reklamácie viditeľného poškodenia a neúplnosti tovaru spôsobených počas prepravy, ktorý bol prevzatý Zákazníkom ako bezchybný a úplný, sa nebude brať ohľad. Na reklamácie chýb tovaru (t. j. na chyby tovaru nespôsobené prepravou) sa nevzťahujú tieto VOP, ale reklamačný poriadok. Ako dodací list môže slúžiť aj faktúra.

4.8 Objednávka je vyexpedovaná a odovzdaná prepravcovi v ten deň, alebo najneskôr deň po jej prijatí. V opodstatnených prípadoch sa však môže termín expedície predĺžiť na 2 – 3 pracovné dni, obvykle v predvianočnom období alebo pri zvýšenom náraste objednávok spojených s mimoriadnou akciou. Tovar je doručovaný prepravnou spoločnosťou DPD alebo prostredníctvom Zásielkovne, zásielky sú spravidla doručované do druhého pracovného dňa od ich odovzdania prepravcovi.  V prípade, že bude tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, platí cenník zverejnený v jej cenníku ku dňu uzavretia zmluvy.

POSTUP SPOLOČNOSTI DPD A ZÁSIELKOVŇA PRI DORUČOVANÍ BALÍKOV

  • v deň expedovania zásielky odošle spoločnosť DPD alebo Zásielkovňa formou SMS správy oznámenie o doručení zásielky
  • v deň doručenia (zvyčajne nasledujúci deň) upresní spoločnosť DPD približný čas doručenia zásielky, Zásielkovňa zašle SMS po doručení do zvoleného odberného miesta
  • je možné dohodnúť si vyzdvihnutie zásielky na depe alebo jednom z mnohých výdajných miest Zásielkovne
  • v prípade neúspešného doručenia zásielky zanechá kuriér na uvedenej adrese Oznámenie o nedoručení
  • po druhom neúspešnom pokuse o doručenie je zásielka ponechaná na depe po dobu 7 dní, počas tejto doby sa zákaznícky servis DPD pokúsi o kontakt za účelom upresnenia podmienok doručenia

5. Storno podmienky

5.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo v zmysle § 7 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vrátiť tovar do 14 dní od jeho doručenia. Jednotlivé reklamácie sú posudzované individuálne.   Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným predávajúcemu vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Prehlásenie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky a čísla bankového účtu pre vrátenie uhradenej sumy. Tovar musí byť spolu s prehlásením doručený na adresu predávajúceho alebo do sídla jeho prevádzky. Tovar musí byť doručený kompletný, vrátane pôvodného obalu, tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť nadmerne používaný (t.z. používaný nad rámec odskúšania tovaru).

5.2 Kupujúci nemá nárok na vrátenie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5.3 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa Kupujúci musí preukázať dokladom o zaplatení tovaru. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.5  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.6 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

5.7 Ustanovenia o práve na odstúpenie od zmluvy sa týkajú len spotrebiteľov podľa zákona na ochranu spotrebiteľa (spotrebiteľom je len fyzická osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Podnikateľ nemá nárok na vrátenie ceny tovaru, ale jeho nároky vyplývajú z ustanovení Obchodného zákonníka, t.j. právo na opravu veci, zľavu z ceny, dodanie náhradnej veci pri opakovanej tej istej vady. (min. 3 vykonané opravy tej istej závady)

5.8 Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Vždy je potrebné tovar vrátiť aj s obalom, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k akémukoľvek poškodeniu tovaru. Tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý.

5.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej, ako je zvyčajná cena pre tento typ/druh tovaru). Za zjavnú chybu v kúpnej cene tovaru sa považuje napríklad o jednu číslicu kratšia kúpna cena, ako je obvyklé (t. j. keď pri zadávaní ceny „vypadla“ jedna číslica), evidentne nízka cena tovaru (napr. o 50 % nižšia kúpna cena, než je pre daný druh a typ tovaru zvyčajné, a to bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že ide o výpredaj alebo inú zľavovú akciu), iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď. Ak sa predávajúci rozhodne využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, Zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informuje. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu, a to v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý Zákazník predávajúcemu písomne (e-mailom) oznámi, ak nie je dohodnuté inak (vrátenie v hotovosti).

5.10 Predávajúci/zhotoviteľ má právo až do momentu odoslania Tovaru kupujúcemu od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemožno dodať. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru.

5.11 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia predávajúcemu  poškodený a/alebo opotrebovaný, je Spotrebiteľ povinný predávajúcemu nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu  za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.12 Pri objednaní servisných prác k tovaru, ku ktorému sa už neviaže záručná lehota, je vykonávateľ servisných prác oprávnený fakturovať aj servisné práce a náklady na cestovné aj v prípade, že sa nepodarilo odstrániť závadu tovaru. Ceny servisných prác a cestovného sú uvedené v platnom cenníku.

5.13 Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

5.14 Zákazník je výslovne informovaný a uzrozumený, že farba a odtieň dodaného tovaru sa môže líšiť od tovaru zobrazeného na webstránke predávajúceho, nakoľko každé zobrazovacie zariadenie reprodukuje farby iným spôsobom. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu tovaru vráteného po uplynutí 14 dní (v prípade spotrebiteľa), resp. v prípade právnickej osoby bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že farba a odtieň dodaného tovaru sa líši sa od zobrazeného na webstránke predávajúceho.

6. Záručná doba a reklamačný poriadok

 6.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

6.3 Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.4 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.5 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

6.6 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

6.7 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.8 Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.9 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci v prípade, že výsledok odborného posúdenia bol  negatívny pre kupujúceho. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

6.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.11 Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že pri poskytovaní služieb vzdelávania, neplatí žiadna záručná lehota a ani po poskytnutí služby nemá objednávateľ právo na jej opravu, doplnenie, výmenu, nakoľko je poskytovaná ako nehmotný statok.

7. Zodpovednosť za obsah webových stránok

Webová stránka www.messybrassy.sk a jej obsah patriaca alebo spravovaná predávajúcim môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.  Predávajúci nezodpovedá za chyby v zobrazení predávaného tovaru alebo v jeho popise. Pred objednaním tovaru alebo služby je kupujúci/objednávateľ povinný si vyžiadať špecifikáciu tovaru alebo služby.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@messybrassy.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Oznámenia a správy voči Predávajúcemu ste povinní robiť písomne. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

9.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky (kúpnej zmluvy) uzatvorenej medzi klientom/záujemcom na strane jednej strane a Predávajúcim na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu a klient/záujemca vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil pred zaslaním formulára, objednávky alebo žiadosti o poskytnutie informácie od predávajúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Predávajúci vyhradzuje nárok.

9.5 Klient/záujemca berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

V Trenčíne, dňa 16.9.2020

                                                                                                      __________Jarábková___________

 Lucija s.r.o.

v.z. Lucia Jarábková –  konateľ